UA-108520990-1 CLP i Fitxes Dades Seguretat – Barcelona Technical Consultancy

CLP

Càlcul CLP
Notificació C&L
Elaboració Fitxes de Seguretat (MSDS)
  • Assessorament i càlcul de la perillositat del producte segons la llei de classificació i etiquetatge CLP, Reglament (CE) 1272/2008.
  • Assessorament i realització de les etiquetes del producte: aplicació del Reglament Europeu del CLP (pictogrames, frases de perill, seguretat).
  • Assessorament i realització de les fitxes de seguretat del producte o substància segons l’Annex II del Reglament REACH i aplicant el Reglament Europeu del CLP per a la comunicació de perills.